Polityka rodo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych firm współpracujących z  Tadeusz Binkowski SENTECH BTH ul. Złota 1 41-814 Zabrze

 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz również ważnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi. 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest Tadeusz Binkowski SENTECH Biuro  Techniczno- Handlowe ul. Złota 1 41-800 Zabrze

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1litf).Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora

Udostępnienie Danych Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Bądź podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia. 

Okres przechowywania danych.

a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie  W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną  na adres biuro@sentechbth.pl  Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym. 

Sentech